Algemene Voorwaarden Sinq®

 1. Definities

De in deze Algemene Voorwaarden met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis (in enkelvoud en meervoud):

Account betekent een account waarmee een Eindgebruiker toegang krijgt tot en gebruik kan maken van (bepaalde onderdelen van) de Diensten.

Accounttype betekent het type account die de Klant kiest voor het gebruik van de Diensten,

Algemene Voorwaarden betekent deze Algemene Voorwaarden.

API betekent application programming interface. Het is een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdeel.

App betekent iedere mobiele applicatie van Sinq®.

Diensten betekent alle diensten van Sinq® die via de Accounts beschikbaar worden gesteld aan de Eindgebruikers.

Eindgebruiker betekent iedere medewerker van de Klant voor wie de Klant van Sinq® een Account heeft afgenomen en die voor dat doel Logingegevens verkrijgt van Sinq®.

Klant betekent de (rechts)persoon die opdracht geeft aan Sinq® om de Diensten te leveren.

Logingegevens betekent de loginnamen en wachtwoorden die zijn gekoppeld aan een Account.

Ongeoorloofd betekent (i) in strijd zijn met toepasselijke wet- of regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens of de Telecommunicatiewet, (ii) in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden, (iii) inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van Sinq® of derden of (iv) anderszins onrechtmatig of schadelijk zijn jegens Sinq®, Eindgebruikers of andere derden.

Overeenkomst betekent de overeenkomst tussen Sinq® en de Klant voor de levering van de Diensten door Sinq® aan de Klant.

Persoonsgegeven betekent elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Sinq® betekent de rechtspersoon Sinq® B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58307850 en kantoorhoudende aan de Cearálaan 14, 2051 NH te Overveen.

Wbp betekent de Wet bescherming persoonsgegevens.

 1. Diensten
  • Sinq® zal zich naar beste kunnen inspannen om de Diensten te leveren in overeenstemming met de Overeenkomst. Sinq® staat er niet voor in dat de Diensten zonder onderbreking, fouten of andere gebreken zullen werken of dat dergelijke fouten of gebreken worden verbeterd.
  • Sinq® is gerechtigd om de Diensten zonder voorafgaande bekendmaking (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud of aanpassing van de Diensten.
  • Sinq® mag redelijke wijzigingen in de Diensten aanbrengen. Wijzigingen zullen van tevoren door Sinq® aan de Klant bekend worden gemaakt via gangbare communicatiekanalen (zoals nieuwsbrieven en (e-)mailings). Indien een dergelijke wijziging wezenlijk nadelige gevolgen heeft voor de Klant, dan zal de Klant zijn eventuele bezwaar daarover zo spoedig mogelijk aan Sinq® kenbaar maken. Sinq® zal de bezwaren van de Klant zorgvuldig afwegen tegen de belangen die met de betreffende wijziging(en) zijn gemoeid.
  • Sinq® is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de integriteit, de kwaliteit, de werking of de rechtmatigheid van door derden ontwikkelde gegevens of materialen die door Sinq® beschikbaar worden gesteld als onderdeel van de Diensten of die via een API vanuit de App worden aangeroepen.
 1. Account
  • Klant en de Eindgebruikers krijgen toegang tot de Diensten via een Account.
  • Alle Logingegevens zijn vertrouwelijk. Deze zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Gebruik van de Logingegevens door een ander dan degene aan wie deze Logingegevens zijn toegekend is niet toegestaan.
  • De Klant staat in voor al het gebruik dat van de Logingegevens wordt gemaakt, ook al gebeurt dat zonder haar medeweten. De Klant zal Sinq® direct waarschuwen als zij vermoedt dat de Logingegevens zonder toestemming van Sinq® bij een derde bekend zijn of zich anderszins onregelmatigheden voordoen.
  • Onverminderd enig ander recht van Sinq®, indien Sinq® vermoedt dat de Klant of een Eindgebruiker in strijd handelt met dit artikel, dan mag Sinq® passende maatregelen treffen, zoals het met onmiddellijke ingang blokkeren van een Account. Sinq® zal de blokkering van het Account melden aan de Klant.
 1. Medewerking van de Klant
  • De Klant zal aan Sinq® die medewerking verlenen die Sinq® redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten naar behoren uit te voeren of waar Sinq® anderszins in redelijkheid om vraagt.
  • De Klant mag de Diensten en de aan haar beschikbaar gestelde gegevens en materialen uitsluitend in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden ten behoeve van haar eigen organisatie gebruiken voor de overeengekomen doelen. Ieder verdergaand recht van de Klant is uitgesloten.
  • De Klant zal de Diensten niet gebruiken om Ongeoorloofd gegevens of materialen te genereren, te ontwikkelen, in te voeren, op te slaan, te verzenden of te publiceren.
  • De Klant zal
   1. alle tot haar gerichte aanwijzingen, instructies en gebruiksbeperkingen van Sinq® in acht nemen;
   2. technische voorzieningen aangebracht door Sinq® of derden ter bescherming van (a) de Diensten of (b) gegevens of materialen die via Diensten kunnen worden aangeroepen, niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen;
 • niet de Diensten blootstellen aan malware of deze anderszins onderbreken, beperken of verstoren;
 • niet op andere wijze hinder of schade veroorzaken voor Sinq® of andere Klanten.
 • De Klant is verantwoordelijk voor de inhoud, integriteit, kwaliteit en rechtmatigheid van de gegevens en materialen die door de Klant of de Eindgebruiker aan Sinq® direct of indirect beschikbaar worden gesteld in verband met of via de Diensten.
 • De Klant is verantwoordelijk voor naleving door Eindgebruikers van de Overeenkomst. Klant zal iedere Eindgebruiker instrueren om de Diensten te gebruiken in overeenstemming met deze Overeenkomst en aan hem de gebruikersbeperkingen opleggen die materieel overeenkomen met het in deze Overeenkomst bepaalde, voor zover op hem van toepassing.
 • De Klant vrijwaart Sinq® en de door haar ingeschakelde derden tegen alle (rechts)vorderingen, kosten en schade die voor Sinq® of de door haar ingeschakelde derden mochten ontstaan als gevolg van aanspraken van derden in verband met of als gevolg van schending van dit artikel of artikel 3 (Account) door de Klant of de Eindgebruikers.
 1. Vergoeding en betaling
  • De prijzen voor de geleverde Diensten zijn afhankelijk van het gekozen Accounttype en het aantal Accounts dat de Klant van Sinq® afneemt. De prijzen zijn exclusief BTW en exclusief andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
  • De eerste kalendermaand is het voor de Klant mogelijk de Diensten uit te proberen. Wordt de Overeenkomst binnen deze kalendermaand door de Klant opgezegd, dan zullen geen kosten in rekening worden gebracht. Dit geldt alleen voor de eerste keer dat de Klant een Account afneemt van Sinq®. Na afloop deze eerste kalendermaand worden de Diensten vooraf gefactureerd op jaarlijkse basis.
  • Sinq® is te allen tijde gerechtigd zijn prijzen en tarieven tussentijds aan te passen. De aangekondigde prijswijziging gaat in één (1) kalendermand na de aankondiging ervan. Voor een bestaande Klant gaat de aangekondigde prijswijziging in bij de volgende factureringscyclus
  • Indien er een wijziging (upgrade of downgrade) van het Accounttype of het aantal Accounts heeft plaatsgevonden, worden deze automatisch doorberekend in de prijzen van de volgende factureringscyclus. Het downgraden van een Accounttype kan verlies van de inhoud, functies of mogelijkheden van het Account tot gevolg hebben. Sinq® aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijk verlies.
  • Indien de Klant enig verschuldigd bedrag niet vooraf heeft betaald, is Sinq® gerechtigd de Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ondanks de buitengebruikstelling bestaan. In een dergelijk geval is de Klant zonder enige ingebrekestelling in verzuim en heeft Sinq® de mogelijkheid de Overeenkomst met de Klant te ontbinden. Daarnaast is Sinq® gerechtigd om vanaf dit moment de wettelijke rente in rekening te brengen.
  • De Klant is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Sinq® alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten. Conform artikel 6:96 lid 4 BW is bij niet tijdige nakoming in ieder geval direct het minimumbedrag van 40 euro verschuldigd.
 1. Intellectuele eigendom
  • Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de Diensten alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de Overeenkomst, danwel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Sinq® of diens licentiegevers. De levering van Diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
  • De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze Algemene Voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan de Klant toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar.
  • Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter danwel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
  • De Klant verleent hierbij aan Sinq® en haar toeleveranciers een wereldwijd, onherroepelijk, niet-exclusief, kosteloos recht om de gegevens en materialen die door de Klant of de Eindgebruiker aan Sinq® direct of indirect beschikbaar worden gesteld in verband met of via de Diensten gedurende de Overeenkomst te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken voor zover nuttig of noodzakelijk voor het leveren van de Diensten aan de Klant en de Eindgebruikers. De Klant garandeert dat zij bevoegd is om de betreffende rechten te verlenen.
  • Partijen geven elkaar toestemming om elkaars handels- en merknamen, beeldmerken en logo’s gedurende de looptijd van de Overeenkomst te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden.
 1. Toepasselijkheid, totstandkoming, looptijd, beëindiging
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten afkomstig van Sinq® en maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.
  • De Overeenkomst komt tot stand door en gaat in op de datum dat Klant akkoord gaat met het online bestelformulier op de website van Sinq® door het aanklikken van een daartoe bestemd vakje. De Overeenkomst blijft van kracht totdat deze wordt beëindigd in overeenstemming met dit artikel.
  • De Overeenkomst is mede van toepassing op alle door partijen verrichte werkzaamheden die verband houden met het onderwerp van de Overeenkomst voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst.
  • Gedurende de eerste kalendermaand kan de Klant de Overeenkomst te allen tijde opzeggen door een email te sturen naar mail@sinq®.nl. Na afloop van deze initiële termijn wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd met een termijn van één (1) kalenderjaar. Iedere partij is gerechtigd om de Overeenkomst tegen het einde van de termijn op te zeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van één (1) kalendermaand. Opzegging geschiedt schriftelijk, tenzij de Overeenkomst elektronisch is aangegaan, in welk geval de Overeenkomst ook elektronisch mag worden opgezegd.
  • Een partij heeft het recht de Overeenkomst schriftelijk zonder gerechtelijke tussenkomst onmiddellijk te ontbinden, indien de andere partij, ook na een schriftelijke aanmaning stellende een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, na verloop van die termijn tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.
  • Een partij heeft het recht de Overeenkomst schriftelijk zonder gerechtelijke tussenkomst onmiddellijk op te zeggen, indien de andere partij in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt.
  • Bij opzegging of ontbinding van de Overeenkomst zal Sinq® aan de Klant die medewerking verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de overdracht van de Diensten naar de Klant of een opvolgend leverancier.
  • Tenzij anders overeengekomen, hebben de Klant en haar Eindgebruikers geen toegang meer tot de Diensten en aan haar in dat kader beschikbaar gestelde gegevens en materialen (waaronder de App) nadat de Overeenkomst is geëindigd door opzegging of ontbinding. Het staat Sinq® in een dergelijk geval vrij reeds bestaande gegevens en materialen van de Klant op haar systemen te verwijderen.
  • Bepalingen van de Overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn ook na opzegging of ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven ook na afloop van kracht tussen partijen. Tot deze bepalingen behoren onder andere de volgende artikelen van deze Algemene Voorwaarden: 6 (intellectuele eigendom), 9 (aansprakelijkheid), 10 (geheimhouding), 2 (bevoegde rechter) en 13.6 (toepasselijk recht).
 1. Overmacht
  • Geen van beide partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers of door Sinq® ingeschakelde derden en onderbrekingen of storingen in de stroom- of telecommunicatievoorzieningen.
  • Indien een overmachtssituatie langer dan 90 werkdagen heeft geduurd, dan heeft iedere partij het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
 1. Aansprakelijkheid
  • Iedere aansprakelijkheid van Sinq® voor schade in verband met de Diensten, is beperkt tot het bedrag dat onder haar aansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd.
  • Indien bovengenoemde verzekering geen aanspraak geeft op enig bedrag, dan is iedere aansprakelijkheid van Sinq® steeds beperkt tot het bedrag, dat voor de schade veroorzakende prestatie door Klant is betaald of bij duurovereenkomsten tot een factuurbedrag over een periode van maximaal één (1) kalenderjaar. In geen geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan EUR 5.000.
  • Sinq® zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:
   1. onjuiste, onvolledige of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van Klant of de Eindgebruikers.
   2. iedere tekortkoming van Klant bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de Overeenkomst.
  • Sinq® is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie.
  • Sinq® zal niet aansprakelijk worden gesteld, indien Klant de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks een derde dan wel zijn verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
 1. Geheimhouding
  • Beide partijen zullen alle informatie die zij in het kader van de Overeenkomst verkrijgen, op welke wijze dan ook, waarvan uit de aard of omstandigheden voortvloeit dat zij vertrouwelijk is, zowel tijdens als na beëindiging van de Overeenkomst strikt vertrouwelijk behandelen, niet aan derden kenbaar maken en slechts ter beschikking stellen aan hun medewerkers en door hen ingeschakelde derden, indien en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet (i) indien openbaarmaking krachtens de wet verplicht is of (ii) indien de informatie, zonder dat dit veroorzaakt is doordat de onderhavige geheimhoudingsplicht is geschonden, van algemene bekendheid is.
 1. Privacy
  • Onverlet het overige in dit artikel 11 en het in artikel 4 (medewerking van klant) en 10 (geheimhouding) bepaalde, staat iedere partij ervoor in, dat zij in relatie tot de Diensten volledig in overeenstemming handelt met alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens en ongevraagde communicatie, in het bijzonder de Wbp en de relevante bepalingen uit de Telecommunicatiewet.
  • Sinq® zal de Persoonsgegevens verwerken overeenkomstig haar Privacy Policy.
  • Als de Klant Persoonsgegevens van Eindgebruikers doorgeeft aan Sinq®, dan garandeert de Klant dat hij de Eindgebruiker hieromtrent informeert in overeenstemming met de Wbp.
  • De Klant vrijwaart Sinq® voor alle (rechts)vorderingen, kosten en schade die voor Sinq® mochten ontstaan, bijvoorbeeld als gevolg van een aanspraak van een derde, in verband met of voortvloeiende uit de niet-nakoming door de Klant van enige krachtens wet- en regelgeving geldende verplichting in verband met het de verwerking, omgang of het gebruik van Persoonsgegevens in het kader van de Diensten.
  • Sinq® zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om Persoonsgegevens die zij verwerkt in het kader van de Diensten te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen Persoonsgegevens met zich meebrengen.
 1. Geschillen
  • Alle geschillen die in verband met de Overeenkomst ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen (“Geschillen”), zullen in eerste instantie naar de directie van Sinq® en de directie van de Klant worden geëscaleerd.
  • Geschillen die de directies van partijen niet binnen een redelijke termijn kunnen oplossen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te
 1. Diversen
  • Sinq® is gerechtigd (delen van) de Diensten door derden te laten leveren. Sinq® blijft verantwoordelijk voor de nakoming van de krachtens de Overeenkomst op haar rustende verplichtingen.
  • De Klant is alleen gerechtigd om de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Sinq®. Sinq® is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Klant verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.
  • De Algemene Voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing.
  • Sinq® mag de Algemene Voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen en aanvullingen zullen tevoren door Sinq® aan de Klanten bekend worden gemaakt. Wijzigingen en aanvullingen treden in werking één (1) kalendermaand na datum van bekendmaking, tenzij de Klant binnen die kalendermaand bezwaar maakt tegen de wijzigingen of aanvullingen. In dat geval heeft de Klant het recht om de Overeenkomst binnen één (1) kalendermaand na bekendmaking van de wijzigingen en/of aanvullingen op te zeggen. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 16 september 2013.
  • In geval van nietigheid van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaat.
  • De Overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.